Ново данъчно облекчение за физически лица през 2021г.

Предлага се ново данъчно облекчение за физическите лица в ЗДДФЛ (ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА), което ще може да се ползва за данъчен период 2021г. или за доходите реализирани след 01.01.2021г.

В него се предвижда направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2 000лв. да се приспадат от общата годишна данъчна основа когато едновременно са изпълнени следните условия:

  1. Данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
  2. Недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
  3. Данъчно задълженото лице притежава законов документ за платения труд;
  4. Недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
  5. Подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава – членка на ЕС или страна по СЕИП;
  6. Данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон