Подава ли отчети фирма, която не е осъществявала дейност през 2021г.?

Много голям част от собствениците на фирми не знаят, че ако фирмата не е осъществявала дейност през годината, имат задължения, които трябва да изпълнят. Така има опасност да се натрупат солидни глоби и санкции. На кратко ще посочим основните ангажименти, които фирмата има, дори и да не е осъществявала дейност през годината:

1. Изготвяне и подаване на Декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност).

Тази декларация се подава в Националния статистически институт (НСИ). В нея се предоставят основните данни на дружеството, икономическата дейност и преобладаващата форма на собственост. Срокът за подаване през 2021 г. е до 30 юни .

2. Декларация за липса на дейност, която се подава в Търговския Регистър (декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч).

Фирми, които не са осъществявали дейност през отчетната година, могат да публикуват такава декларация в Търговския регистър, с което се освобождават от задължението за публикуване на Годишен финансов отчет. Срокът за публикуване на декларация за липса на дейност за 2020 г. е до 30 юни 2021 г . За публикуването на тази декларация не се дължи държавна такса.

С промяна влизащи в сила от 01 януари 2020 г. в ЗИД на ЗКПО и Закона за счетоводството, това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година и дружествата вече нямат задължение да подават декларация за липса на дейност всяка година (ако не са осъществявали такава). От което следва, че ако са подали такава декларация за 2019 г. и ако през 2020 г. не са осъществявали дейност, няма да имат задължение за подаване на декларация в Търговския регистър през 2021 г. и следващите години.

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон