Авансови вноски за корпоративен данък и техните изменения през 2021г.

В ЗКПО е предвидено, данъчно задължените лица да правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, на база на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

В чл. 83. ал. 1 е записано, че авансови вноски НЕ правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв., както и новоучредените лица с изключение на чл.83 ал. 3.

Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината, преди предходната година превишават 3 000 000 лв. (чл.84).

Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски (чл.85).

Чл. 86 и чл. 87 определят реда за пресмятане на авансовите вноски както следва:
– за определяне на месечните = прогнозната данъчна печалба за текущата година/12 х 10%
– за определяне на тримесечните = прогнозната данъчна печалба за текущата година/4 х 10%

Новите изменения (в сила 01.01.2021г.) се изразяват в промяна на годината, която се взема за база за определяне на това дали ще се внасят авансови вноски. Сега се вземат предвид нетните приходи от продажби за ГОДИНАТА, ПРЕДИ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

Въведена е нова декларация по образец за деклариране на авансовите вноски, която трябва да се подаде в срок от 1 март до 15 април от данъчно задължените лица.

Променя се срокът за внасяне на последната авансоова вноска от 15 на 1 декември и се въвежда нов краен срок за подаване на декларация по чл. 88 за промени на авансовите вноски в срок до 15 ноември.

Изменя се допустимото превишение на корпороативния данък над определените авансови вноски от 20% на 25%. Ако дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто от определените авансови вноски за съответната година, върху превишението се дължи лихва. Как се определя лихвата може да намерите в чл. 89 от ЗКПО.

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон